Algemene voorwaarden Gico Post v.o.f.

Artikel 1        Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voorwaarden van opdrachtgevers en derden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Gico Post v.o.f., gevestigd te Chaam, hierna te noemen Gico Post, zijn aanvaard.

Met deze voorwaarden en bepalingen zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen vervallen.

 

Artikel 2        Offertes

1 Elke offerte is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. Vrijblijvend zijn ook de in onze brochures genoemde aantallen, formaten en gewichten, mogelijkheden en tarieven. Mochten de in de offerte of prospectie genoemde aantallen, formaten en gewichten gewijzigd worden of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt Gico Post, ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging mocht hebben plaatsgevonden, zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving afwijkende stukken in rekening te brengen tegen de daarvoor geldende prijs.

2 Gico Post is niet gebonden aan offertes, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, waarin kennelijk verschrijvingen c.q. vergissingen en/of fouten mochten voorkomen.

 

Artikel 3        Weigering en opschorting van de uitvoering van een opdracht

1 Gico Post kan vervoer en bestellingen van post zonder opgave van redenen weigeren zonder daartoe schadeplichtig te zijn tegenover de opdrachtgever of derden indien:

a enige bepaling in de wet, overeenkomst dan wel in een internationaal postverdrag of een internationale overeenkomst zich daartegen verzet;

b het vervoer of de bestelling gevaar oplevert voor personen of zaken;

c opdrachtgever onjuist of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

2 Gico Post kan de uitvoering van een tot stand gekomen overeenkomst, eveneens zonder opgave van redenen, opschorten, indien blijkt dat een of meer van de gevallen vermeld in het vorige lid van dit artikel zich voordoet.

De opdrachtgever wordt in de gevallen bedoeld in het voorgaande lid, voor zover mogelijk, onder vermelding van de reden van opschorting, binnen 3 werkdagen weer in het bezit gesteld van zijn postzending alsmede de eventueel daarbij overgelegde bescheiden, waarmee de overeenkomst wordt beëindigd. De betaalde bedragen worden geheel of gedeeltelijk terugbetaald voor zover dat, gezien de omstandigheden van het geval, redelijk is.

 

Artikel 4        Verwerking en bestelling poststukken

1 De hoeveelheid en het gewicht van de ter verwerking en bestelling aan Gico Post overhandigde post wordt geacht in overeenstemming te zijn met de opgave ter zake van opdrachtgever. Mocht uit naweging en/of nameting door Gico Post waarbij opdrachtgever desgewenst aanwezig kan zijn, blijken dat hoeveelheden en/of gewicht afwijken dan geldt het door Gico Post geconstateerde gewicht.

Gico Post zal geen poststukken langer in haar bezit houden dan voor verwerking strikt noodzakelijk is.

Bestelling vindt plaats binnen 72 uur na de dag van aanlevering, tenzij anders is overeengekomen.

Onbestelbaar zijn poststukken die onjuist, onvolledig, onleesbaar of niet zijn geadresseerd, of wat betreft de omvang, gewicht en/of verpakking niet voldoen aan de door Gico Post gestelde eisen. Onbestelbare poststukken worden zo mogelijk geretourneerd aan de afzender.

4  Gico Post aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bezorging bij huizen zonder brievenbus of waar voor meerdere gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor bezorging bij huizen met loslopende hond(en), evenals bij huizen waar meerdere gezinnen c.q. personen wonen, indien zulks niet mocht lijken uit de op de deur voorkomende naamborden. Gico Posts aansprakelijkheid blijft overigens uitdrukkelijk beperkt tot de nabezorging of herbezorging voor die adressen waar omissies kunnen worden aangetoond.

5  Indien een postzending niet besteld kan worden zal Gico Post het aan de opdrachtgever retourneren respectievelijk hem daarover op korte termijn informeren. Onbestelbare zendingen mag Gico Post na een jaar vernietigen.

6  Gico Post is gerechtigd voor rekening van de opdrachtgever de postverzorging via derden binnen een redelijke termijn te doen bestellen, tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen.

7   Verzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, die dan ook voor de nodige verzekeringen dient te zorgen.

8  De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Gico Post geeft aan de geadresseerde geen eigen recht op aflevering.

 

Artikel 5        Bescherming van persoonsgegevens

1  Gico Post verplicht zich om de informatie over personen en in het algemeen alle informatie, die ligt in de persoonlijke levenssfeer, waarover Gico Post, zelf beschikt en waarover haar medewerkers en derden, waarvan Gico Post gebruikt maakt, beschikken in verband met de uitvoering van opdrachten, niet aan derden bekend te maken tenzij anders overeengekomen met betrokkene, dan wel de wet daartoe verplicht.

2    Van de inhoud van niet gesloten ter verzending aangeboden postzendingen wordt alleen kennis genomen voor zover dit ten behoeve van het vervoer van de zending, voor de vaststelling van het voor het vervoer van de zending verschuldigde tarief dan wel in geval van onbestelbaarheid, voor het vaststellen van het adres van de afzender of de geadresseerde nodig is.

 

Artikel 6                Rechten en plichten van de opdrachtgever

1  De opdrachtgever garandeert dat de verpakking van de post bestand is tegen de normale wijze van vervoer en geen schade of verwondingen toebrengt aan andere post of personen.

2   De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de post niet in strijd is met enige wettelijke bepalingen dan wel een stof of materiaal bevat, welke schade kan toebrengen aan zaken en/of personen van Gico Post en/of derden.

3  Opdrachtgever is verplicht post juist en volledig te adresseren.

4  Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt Gico Post geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door Gico Post zijn bevestigd.

 

Artikel 7                Overmacht

  Onder overmacht wordt verstaan hetgeen ter zake in de wet bepaald is alsmede staking, ziekte van medewerkers en vervoersstoringen. Een en ander zowel indien deze bij Gico Post voorkomen als bij derden, waarvan Gico Post gebruikt maakt.

2    Tijdens overmacht worden de verwerking- en bestelverplichtingen van Gico Post opgeschort. Duurt deze situatie langer dan 2 maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

3   Is reeds gedeeltelijk aan de verwerking- en bestelverplichting voldaan of kan daar slechts gedeeltelijk aan voldaan worden, dan is de opdrachtgever verplicht de factuur voor de wel uitgevoerde werkzaamheden te voldoen.

 

Artikel 8                Aansprakelijkheid

  Gico Post is slechts aansprakelijk voor schade die opdrachtgever mocht lijden, voor zover de schade is ontstaan uit handelen of nalaten van Gico Post, geschied hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voorvloeien.

2  Gico Post is niet aansprakelijk voor niet of te late bestellingen bij huizen en adressen waar de postbezorging op enigerlei wijze wordt belemmerd of bemoeilijkt.

3  De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding indien de schade is ontstaan:

a uit de aard of een gebrek van het vervoerde zelf;

b door onvoldoende verpakking;

door een andere oorzaak die aan de opdrachtgever kan worden toegerekend;

d als gevolg van oorlog of een gewapend conflict;

e  door aanhouding op last van daartoe bevoegd gezag.

De opdrachtgever vrijwaart Gico Post uitdrukkelijk tegen claims van zichzelf en van derden ter zake.

In het internationale postverkeer heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding indien de schade is ontstaan als gevolg van overmacht dan wel, voor zover het een postpakket betreft, indien de schade is ontstaan in een land dat voor schade geen aansprakelijkheid aanvaard.

Ingeval van aansprakelijkheid is Gico Post slechts aansprakelijk tot het bedrag van de geleden schade met als maximum het factuurbedrag.

5   De opdrachtgever is tegenover Gico Post aansprakelijk voor schade, die als gevolg van een oorzaak die aan hem kan worden toegekend, door zijn postzending is toegebracht aan personen in dienst van Gico Post, aan middelen van Gico Post of aan andere postzendingen, in het laatste geval beperkt tot de bedragen die Gico Post op grond van haar aansprakelijkheid volgens de wet verplicht is aan derden te vergoeden.

6  Iedere klacht van de opdrachtgever aangaande de uitvoering van de overeenkomst door Gico Post, dient uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk na de overeengekomen postbesteldatum bij Gico Post ingediend te zijn.

 

Artikel 9        Betaling

1  Alle betalingen dienen zonder aftrek of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de factu(u)r(en) schorten de betalingsverplichting niet op.

Bij opdrachten boven de € 450,00 exclusief BTW kan Gico Post een voorschot vragen van 80% van het totale eindbedrag. Dit voorschot dient via telefonische bankopdracht of gewone overboeking binnen 2 dagen voldaan te worden.

3   Indien de uitvoering van een opdracht langer dan een maand zal duren, kunnen de werkzaamheden per maand in rekening worden gebracht.

4   In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar en heeft Gico Post een direct ingaand recht van retentie.

5  Gico Post heeft het recht uitvoeringen van opdrachten aan te houden dan wel op te houden tot ontvangst van de betaling van het in lid 2 bedoelde voorschot, dan wel ingeval van nog openstaande facturen ongeachte of deze betrekking hebben op eerdere of latere opdrachten tot volledige betaling.

6   Bij niet tijdige en/of volledige betaling is opdrachtgever van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is Gico Post gerechtigd vanaf de datum van verzuim een rente volgens de bij de wet vastgestelde rentepercentages per maand in rekening te brengen.

7   Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Gico Post maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 10        Retentierecht

Gico Post heeft op alle opdrachten en onderhanden post een uitdrukkelijk recht van retentie zolang niet alle werkzaamheden voortkomende uit opdrachten van opdrachtgever volledig zijn betaald.

 

Artikel 11        Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussenopdrachtgever en Gico Post waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaam, januari 2013

 

 
 

 

Made with Namu6